LezzayerTassartit
A la Une

Timesbaniyin n talwit s tiɣri n wegdud: « Ad truḥem yakk, ad tuḥasbem yakk, abdel seg iẓẓuran ilmend n Lezzayer uzekka

Tamesbanit

LEZZAYER – Send leqrar n uslway n digduda i yextaren akken ad yetixar di tselwit n Lezzayer am wakken yella di tanummi, am wakken id tella tegnit si 22 furar yezrin yall ass n sem (ljemɛa) tillint-d tmesbaniyin n talwit mgal adabu imi ar tura ur d telli tririt ara yqenɛen agdud  ɣef wayyen suturen s wudem n wezref d talwit, ihi ass-a llant-d, ass-a n sem (ljemɛa) 05 yebrir 2019, d tikkelt tis « 07 » ɣef usref, timesbaniyin d tid id yussan deffir n leqrrar n utebeq n leqanun wiss 102, d tamesbanit yebdan s tenzayt n wass-a di lewhi n 9h n tenzayt n wass.

D tikli n talwit id yellan ama deg Lezzayer Tamaneɣt, ama deg igezduyen  niḍen n tmurt imi dayen id yellan di ukuẓ n tɣemmar n tigduda n Lezzayer, d ayen id yellan ɣef  ussuter ubeddel leqayen s iẓẓuran, d usutar uqqadar tmendawt d uqader n lebɣi aɣerfan d wezref n wemdan, akken daɣen nna-d ye mdanen s teɣri id gren d akken ad ruḥen yakk, ad tuḥasben, ɣef wakken ay d-nwala ass-a lakk-d d ibeddi zdat n wayen i teddun di tsartit ladɣa leqrart  i wesmekti kann innarayen n weseqqamu n waɣlan akk d win Useqqamu aɣelnaw aɣeṛfan sɣimen ass n laxmis, taseqqamutt timezdit yettukelfen s uheggi n weslugen unejmuɛ n snat n texxamin n tiwamniyin almend usexdem n umagrad wid 102 n Tmendawt yerzan ilem n wadeg uselway n Tegduda, maca am wakken id iban ass-a d akken agdud  yuggi yal yiwen i yellan deg udabu aqbur ut d itteɣimi ulla  d yiwen.

 

Iimesbaniyin bdan-t tanzayt n wass anda id ussan yemdanen seg yall tamma n tmurt imi myaggaren tazwara am wakken yella di tanummi, deg umṛaḥ n Tnazent Tameqrant « la grande poste » akken ɣer tamma n wemṛaḥ n « Maurice-Audin »,akkud iteddu izzayriyen rnun-d aremi id mlallen am yiwen wargaz imi akken duklen id duklen isutren –nsen  .

Imesbaniyin ass-a deg ass wiss 07 , izzayriyen refden anay d senjaq aɣelnaw d tin n yedles n wegdud azzayeri d tin imaziɣen tḥucay  i yettwarun s tikta d isutren n talwit mgal tasartit yettdun tura, am wakken id  ulsen deg yiberriḥen aydeg ay  nna-n ɣef tuṭṭfa-nsen deg tdukli taɣelnawt d lebni n uwanak n usaḍuf d tigduda tamaynut amm wakken tella tikli-a s daw yizwel « D tamelwit, d tamelwit », « Arma d asmi ara yettwassebded uwanak n usaḍuf, taɣdemt d tmussni » d « Aɣref d aɣbalu n udabu ».

D tikli id yesmlalen qecic mecuc ama d wid meqren amma d wid meẓẓiyen d ilemẓiyen, ama d wid meqren, am wakken ay llan wid ay d-yusan akk-d twaculin-nsen d ayen yellan di talwit.

Maci kann di lezzayer imi ulla d twilayin niḍen am Qsenṭina, Ɛennaba, Sḍif, Ǧiǧel, Skikda, Wehṛan, Sidi Belɛebbas, Ɛin Timucent, Ssɛida, Bgayet, Tizi Uzzu, Leɣwaṭ, Ǧelfa, Taɣerdayt, Waregla d Wad Suf…

Am wakken tuɣal tejmilt imeɣerassen yeɣellin ɣef tlelli n tmurt di tegrawella lakk-d tefsut tabarkant d tefsut imaziɣen am wakken llan-t tewlafin n izumal n inazzuren d imusnawen n tmurt yettnaɣen ɣef tlelli mgal azaglu yegunin tamurt .

Wissen amek ara tilli tifrat, anessa ara ad felalli.. !!?

Massout DJebara

Tags
Afficher plus

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *